Verzekeringsonderzoeken

Elk jaar verliezen verzekeraars miljoenen euro’s bij frauduleus handelen door verzekerden, wederpartijen, zorgaanbieders en andere begunstigden. Als verzekeraar wilt u zorgvuldig en op proportionele wijze fraude bestrijden en beheersbaar houden. Immers het overgrote deel van uw cliënten (in welke hoedanigheid ook) zijn te goeder trouw. Zij willen net als u en wij dat actief met fraudebeheersing wordt omgegaan.

Secure Advance kan u, als verzekeraar, ondersteunen bij het uitvoeren van feitenonderzoek én persoonlijk onderzoek. Onderzoek in het kader van fraudebeheersing, maar ook om helderheid in een dossier te verkrijgen. Immers; niet ieder onderzoek mondt uit in fraude!
Secure Advance richt zich in het bijzonder op de aanpak van zgn. “Gezondheidsfraude”.

Gezondheidsfraude

Het op geoorloofde wijze verrichten van feiten- en persoonlijk onderzoek is de specialiteit van Secure Advance. Zowel voor de verzekeraar als voor de betrokken persoon worden dergelijke onderzoeken kundig en transparant uitgevoerd.

Feitenonderzoek

Het feitenonderzoek kan bestaan uit het analyseren van uw dossier op onderzoeksindicatoren én het uitvoeren van het zgn. openbronnen-onderzoek  (Osint).
Ook is het mogelijk om alleen het openbronnen-onderzoek door ons uit te laten voeren.
Secure Advance bewaakt het onderzoeksproces zodat de afweging of het openbronnen-onderzoek een persoonlijk onderzoek lijkt te worden, ruim op tijd gemaakt kan worden.

Veelal vinden deze onderzoeken plaats in het kader van:

  • Aansprakelijkheidsverzekeringen (WA- / AVP- / AVB-Letsel),
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen,
  • Verzuimverzekeringen en
  • Zorgverzekeringen.

Persoonlijk onderzoek

Blijkt na het afronden van het feitenonderzoek een persoonlijk onderzoek in de vorm van observatie noodzakelijk, dan is Secure Advance de juiste partner voor u als verzekeraar. Reeds jaren voeren wij in opdracht van verzekeraars observaties uit met voornamelijk eigen medewerkers. Wij weten dus nadrukkelijk wat er van ons verwacht wordt.

Zaakschaden

In voorkomende gevallen kunt u voor openbronnen-onderzoek natuurlijk ook bij ons terecht voor zaakschaden. Ook dan kan het openbronnen-onderzoek een geheel ander licht op de zaak geven.

Wetgeving

De onderzoeken worden uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG).
Daarnaast conformeert Secure Advance zich aan de protocollen en gedragscodes van het Verbond van Verzekeraars, zoals:

  • de gedragscode Persoonlijk Onderzoek.
  • de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars.
  • het protocol Verzekeraars & Criminaliteit (2018).

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt hier ook toezicht op.

In een persoonlijk gesprek informeren wij u graag over al onze mogelijkheden.

U kunt hiervoor contact opnemen met:

Arno Snaterse

071 – 331 8364
+31 6 135 512 49
asnaterse@secureadvance.nl
LinkedIn profiel