Privacy Statement Secure Advance B.V. 

Secure Advance B.V. is een recherchebureau met een zogenaamde POB vergunning, afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.  Secure Advance is zich bewust van zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is hierin leidend.

Functionaris Gegevensbescherming (FG) of Data Protection Officer (DPO)
Marcel Welberg is de Functionaris Gegevensbescherming/Data Protection Officer (DPO) van Secure Advance. Hij is het aanspreekpunt van Secure Advance voor vragen over de wijze waarop Secure Advance gegevens verwerkt en is te bereiken via mwelberg@secureadvance.nl

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Soms verkrijgen we persoonsgegevens van onze opdrachtgevers. Ook kan het zijn dat uw persoonsgegevens in een rechercheonderzoek, of andere werkzaamheden worden verkregen. Uw persoonsgegevens kunnen ook verstrekt worden aan derden. Dit doen we eigenlijk alleen maar als wij daar van u toestemming voor hebben gekregen. Verstrekking aan derden kan zonder uw toestemming alleen in het geval dat wij daar een wettelijke verplichting toe hebben.

Met welk doel gebruiken we uw persoonsgegevens
Secure Advance gebruikt uw gegevens voor de navolgende doeleinden:

  • voor de juiste uitvoering van (recherche)onderzoeken.
  • voor het verstrekken van juiste persoonsinformatie aan onze opdrachtgevers en andere belanghebbenden.
  • voor instellingen en/of bedrijven waar wij op grond van wettelijke verplichtingen gehouden zijn uw gegevens te bewaren.

Welke gegevens verwerken wij
Secure Advance verwerkt in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u, voor zover die bij ons bekend zijn (geworden):

  • naam, adres en woonplaats gegevens.
  • uw contactgegevens (b.v. uw mailadres, telefoonnummer).
  • gegevens die betrekking hebben op uw persoon en die u ons zelf (uit eigener beweging) aan ons verstrekt.

Het kan zijn dat wij ook bijzondere persoonsgegevens van u verwerken, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of strafrechtelijke gegevens.

Hoe weet u welke persoonsgegevens wij bewaren
Secure Advance bewaart uw persoonsgegevens digitaal. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben bewaard, heeft u de mogelijkheid deze op te vragen en/of in te zien. U heeft hierbij het recht om persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te laten verwijderen, maar ook om bezwaar te maken tegen het bewaren ervan. In de meeste gevallen heeft u toestemming gegeven dat wij uw persoonsgegevens bewaren. In dat geval kunt u uw toestemming hiervoor (te alle tijde) intrekken.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens
Secure Advance bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Secure Advance bewaart alleen de noodzakelijke persoonspersoonsgegevens van u. Ook bewaart Secure Advance uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals die eerder in dit privacy statement zijn genoemd.

Veilig bewaren van uw persoonsgegevens
Secure Advance is zich bewust van de risico’s van het (digitaal) bewaren van uw persoonsgegevens. Secure Advance heeft belangrijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om de risico’s dat er iets misgaat met uw persoonsgegevens te verkleinen. Ons personeel kent het belang van de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Onze computers zijn beveiligd tegen hacken en is voorzien van  deugdelijke virusdetectie.

Constateren datalek
In geval van het ontdekken van een datalek zal Secure Advance handelen conform de AVG en de uitgebrachte richtlijnen van de toezichthouders daarover. Secure Advance zal daarnaast de opdrachtgever onverwijld in kennis stellen van de feitelijke situatie en passende maatregelen nemen.

Klachten
Bent u niet tevreden over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan vragen wij u dit met ons te bespreken. Neem hiertoe contact op met Secure Advance. Wij zijn altijd bereid om uit te leggen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zullen uw vraag en/of klacht uiterst zorgvuldig behandelen.

U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezicht autoriteit.

Secure Advance verwijst tevens naar de volgende websites:

Roelofarendsveen, mei 2018

R.G. de Goede
Directeur Secure Advance B.V.